...................................................

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

...................................................

2 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ปี2560

...................................................

3 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...................................................

4 ร่าง TOR 2560

...................................................