...................................................

ตัวอย่าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

...................................................